Trò chơi cử đại sứ

1 Cách chơi trò chơi cử đại sứ

2 nhóm bốc thăm: và 1 bên sẽ được cửa đại sứ qua trước. Thí dụ nhóm A cử 1 đại sứ qua nhóm B

Dựa vào yêu cầu tìm mọi cách để diễn đạt lại: Nhóm B yêu cầu: Tôi cần 1 thầy giáo sau đó đại sứ trở về nhóm A của mình và tìm mọi cách, bằng các động tác diễn đạt lại ý của nhóm B mà không được nói. Đại sứ diễn đạt được 2 lần

Nhóm A đoán: Nếu nhóm A vẫn không đoán được sẽ bị thua. Trọng tài phải có mặt khi nhóm B đặt yêu cầu và đại sự truyền đạt phải đảm bảo sự đúng đắn.

2 Ý nghĩa trò chơi

3 Luật chơi

Điều yêu cầu với đại sứ phải cụ thể, không trừu tượng. Người làm đại sứ không được nói cũng như nhép miệng, ra hiệu cho đội mình. Khi suy đoán mỗi nhóm chỉ được phát biểu tối đa 3 lần và phải nói to.


 Trò chơi suy luận

Trò chơi truyền đạt tư tưởng 

Bình luận

Tin tức

Về chúng tôi

Liên hệ

Chính sách

Danh mục

Trò chơi tổng hợp

Rss Feed

Sitemap

Theo dõi ngay

Website cùng hệ thống